Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.tierraverde.sk

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka 37292/B
so sídlom: Grösslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO: 35 951 591,
DIČ: 2022047082,
IČ DPH: SK2022047082 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH,
zastúpená Tiborom Schätzelom, konateľom

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2000953425/8300 vedeným vo Fio banke, a.s.
IBAN: SK6083300000002000953433

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kontakty:

 • Telefón: +421 915 890 022
 • E-mail: obchod@tierraverde.sk
 • Kancelárie a doručovacia adresa: Nové Centrum 1505, 900 41 Rovinka
 • Vymedzený čas pre komunikáciu so zákazníkmi: Po – Pia: 7-15 h

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, a to nás, spoločnosti TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o. (ďalej tiež „TV SK“) ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho, nášho zákazníka, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webového sídla na internete, príp. prostredníctvom elektronickej pošty, a predmetom ktorej je predaj tovaru cez náš internetový obchod umiestnený na stránke eshop.tierraverde.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ[1] alebo obchodník so sídlom na území Slovenskej republiky.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním svojej objednávky potvrdzujete, že ste sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámili a v tomto znení ich akceptujete. Všeobecné obchodné podmienky k takto potvrdenej objednávke môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

III. OBJEDNÁVKA A SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo nakupovať na našom internetovom obchode:

a) bez registrácie formou jednorazového objednávkového formulára;

b) po predchádzajúcej registrácii a prihlásení užívateľským menom a heslom formou zjednodušenej objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania zákazníckych údajov.

Registrovaného zákazníka môžeme zaradiť do zákazníckej skupiny s výhodnejším cenníkom a ďalšími možnosťami podpory predaja. O zaradení do zákazníckej skupiny s uvedenými výhodami Vás budeme informovať potvrdením prostredníctvom e-mailu.

Kupujúcim v našom internetovom obchode je každý zákazník, ktorý potvrdí objednávku tovaru vo forme elektronického formulára dostupného na našom e-shope. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany zákazníka je uzatvorená kúpna zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. O uzavretí kúpnej zmluvy Vám pošleme potvrdzujúci e-mail.

Odoslanie objednávky (príp. registrácie) je podmienené potvrdením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov objednávateľa. Vaša objednávka bude nami archivovaná za účelom plnenia povinností z nej vyplývajúcich po dobu 5 rokov a nebude prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Registrovaný zákazník môže kedykoľvek svoju registráciu zrušiť na adrese obchod@tierraverde.sk.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predajné ceny jednotlivých produktov uvedených na stránkach nášho internetového obchodu sú aktuálne a platné. Všetky predajné ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Predajná cena tovaru na stránkach nášho internetového obchodu nezahŕňa náklady za dodanie, doručenie tovaru, dobierku alebo poštovné, prípadne iný poplatok, ktoré môžu byť do celkovej ceny zarátané. Konečná cena vrátane nákladov, ktorú ste povinný uhradiť v lehote splatnosti, Vám bude zrekapitulovaná ešte pred záväzným odoslaním objednávky. Faktúra (daňový doklad o kúpe tovaru) Vám bude zaslaná elektronicky na email adresu uvedenú v objednávke, prípadne priložená k zásielke a táto Vám zároveň slúži aj ako záručný list a dodací list v prípadoch, ak nie je súčasne doručovaný protokol o doručení zásielky zo strany prepravcu. Potvrdením obchodných podmienok súhlasíte s elektronickým zasielaním faktúr/daňových dokladov.

Akciové (zvýhodnené) ceny tovaru sú vždy zreteľne označené. Platnosť zvýhodnenej ceny tovaru trvá počas trvania doby uvedenej pri akciovej cene tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Záväzná cena objednávaného tovaru je cena uvedená v objednávke po vložení do košíku.

Kúpnu cenu môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi (poplatok za danú formu platby):

 • zálohovou platbou - prevodom na náš účet - zdarma
  zálohová faktúra je v prílohe e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky
  v prípade, že nebude uhradená do 7 dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápaný ako jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • dobierkou - 2 €
  za tovar zaplatíte priamo prepravcovi až pri jeho doručení
 • prostredníctvom platobnej brány - zdarma
  vo forme okamžitého bankového prevodu alebo platby kartou

Vybraným registrovaným zákazníkom ponúkame po internom schválení aj možnosť:

 • bankovým prevodom - zdarma

faktúru s odloženou splatnosťou prosíme uhradiť na náš účet bankovým prevodom do termínu splatnosti uvedeného na faktúre

V. DODACIE PODMIENKY, POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

Objednaný tovar, ktorý je v našom internetovom obchode označený ako dostupný, Vám bude doručený prostredníctvom kuriéra formou listu alebo balíka na dodaciu adresu výhradne v rámci Slovenskej republiky, v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky. Osobný odber je možný iba po predchádzajúcej dohode. Pre Vašu spokojnosť sa snažíme tovar doručiť, čo možno v najkratšom čase po prijatí a potvrdení objednávky, zvyčajne expedujeme do nasledujúceho pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch môže byť lehota na vychystanie a expedíciu tovaru dlhšia, o čom Vás prípadne budeme informovať.

Tovar Vám bude doručený v rámci Slovenskej republiky na miesto uvedené v objednávke. Prosíme o potvrdenie prevzatia tovaru v prípadnom dodacom liste u prepravcu.

Súhlasíte s tým, že objednaný tovar bude vydaný ktorejkoľvek osobe, ktorá sa bude nachádzať na Vami určenej dodacej adrese a ktorá preukáže svoju totožnosť predložením platného preukazu totožnosti. Takto vydaný tovar sa považuje za riadne doručený.

V prípade, že Vy ani Vami poverená osoba neprevezmete tovar riadne a včas alebo tovar odmietnete prevziať a tovar nám bude vrátený späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a právo požadovať náhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru. Zásielku opätovne doručíme len po vzájomnej dohode. Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

K predajnej cene tovaru uvedeného v našom internetovom obchode sa pripočítava poštovné podľa spôsobu doručenia a adresy pre doručenie.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

DPD -  4,80 € (s DPH)

Pri objednávke tovaru nad 100,- EUR bez DPH (obchodníci), a 35,- EUR s DPH (konc. zákazníci) poštovné hradíme my.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre podanie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré zákazník používa, a nie sú hradené.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atd.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a nie sú hradené dodávateľom.

Iné poplatky ani balné si neúčtujeme.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako spotrebiteľ ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o., Nové Centrum 1505, 900 41 Rovinka alebo e-mailom na adresu: obchod@tierraverde.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie. Rozhodujúce je doručenie tohto odstúpenia na uvedenú adresu resp. do e-mailovej schránky, prípadne preukázateľné odovzdanie kuriérskej resp. poštovej službe na prepravu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak doručíte oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude na základe potvrdeného opravného daňového dokladu uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého Vaša platba prišla, prípadne na účet, ktorý nám písomne určíte, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu doručovaciu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Vyhradzujeme si právo neprebrať tovar, ktorý nám zašlete späť na dobierku. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty) s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu oprávnenej reklamácie (viď Reklamačný poriadok).

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Od kúpnej zmluvy nemôžete odstúpiť v prípade, že sa jedná o:

 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

V prípade, že u nás nakupujete ako podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník.

VII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

VIII. ZBER, SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci prehlasuje, že v zmysle § 9 ods. 1 a § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Získanie a spracovanie osobných údajov potrebných pre výkon zmluvy je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa iného miesta pre doručenie zásielky, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu, príp. meno firmy (ďalej len "osobné údaje"). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v kúpnej zmluve. Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy budeme spracovávať po dobu odbavenia Vašej objednávky a ďalej potom ešte po dobu ďalších 10 rokov, pretože nám to prikazujú zákony SR (napríklad: Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, aj).

Spracovanie osobných údajov získaných na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je realizované na základe Kapitoly I, článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Môže ísť o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, číslo telefónu / mobilu a IP adresa. IP adresa sa získava ako preukazný materiál pre udelenie súhlasu. V prípade registrácie užívateľského účtu sa bude jednať aj o údaje rovnaké ako sú údaje potrebné pre výkon zmluvy (viz vyššie). Osobné údaje na základe súhlasu budeme spracovávať maximálne po dobu 3 rokov od dátumu udelenia súhlasu. Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Našimi spracovateľmi sú napríklad dopravné spoločnosti (DPD, a i.), E-šopová platforma BizBox, účtovná spoločnosť Pohoda a ďalšie. Spracovateľom sú odovzdávané len tie informácie, ktoré sú potrebné na splnenie svojej úlohy.

Práva kupujúceho a všetkých subjektov, ktoré poskytli svoje osobné údaje TIERRA VERDE s.r.o. sú upravené v Kapitole III. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679. Medzi tieto práva patrí napríklad "Právo subjektu údajov na prístup k osobným údajom" (článok 15), ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie v prípade, že sa jedná o opakovanú žiadosť v danom roku. Ďalej sa jedná o "Právo na výmaz (" právo byť zabudnutý ")" (článok 17) však toto právo nie je absolútne, osobné údaje je možné zmazať len vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho koncové zariadenie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré vo vašom zariadení ukladajú informácie o vašej návšteve. Tieto súbory sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých elektronických obchodov a nefungoval by bez nich napr. nákupný košík či prihlásenie. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že kupujúci od predávajúceho obdržal pred získaním jeho osobných údajov všetky informácie v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a tiež informácie týkajúce sa práv dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov

IX. ZASIELANIE NEWSLETTER

Približne 5x do roka zasielame náš newsletter s informáciami o novinkách pre ekologickú domácnosť. Z odberu newsletteru je možné sa kedykoľvek odhlásiť

X. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči kupujúcemu (spotrebiteľovi) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170. 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, a to najmä v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2003 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2016.

Všetky Vaše podnety ale aj sťažnosti môžete uplatniť na našej doručovacej adrese alebo formou e-mailu na adrese obchod@tierraverde.sk.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu

prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Platforma ARS: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


[1]§2 pís. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 Obchodného zákonníka), zamestnania alebo povolania.